Luas Dancing SchoolPorotcovské zkoušky

A.D.C.R.G. – Adjudicator

Tento titul je udělován uchazečům, kteří úspěšně složí zkoušky, které obsahují vše, co je uvedeno výše pro TCRG uchazeče, a navíc je čeká test z matematiky a hodnocení mini Feise (soutěže). Po úspěšném složení zkoušek je porotce oprávněn hodnotit soutěže, na které se jako porotce přihlásí v případě, že je mu organizátorem akce a asociací povolena účast.

Více informací naleznete na stránkách asociace An Coimisiún Le Rincí Gaelacha – www.clrg.ie.

1. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

Tato zkouška je určena pro všechny zájemce od 20 let a výše. Věku 20ti let musí účastník dosáhnout nejpozději v den konání zkoušky. Zkouška je určena všem, kteří mohou být akceptování do An Comisíún a byli doporučeni jiným registrovaným porotcem nebo učitelem. Přihlášky obdržené po překročení možného počtu účastníků budou odmítnuty. Je nutné posílat přihlášky včas.

2. ZPŮSOBILOST A PŘIMĚŘENOST

Uchazeč musí předložit spolu s přihláškou doporučení od registrovaného učitele nebo porotce, kde dokazují, že uchazeče znají a vědí, zda je uchazeč schopen zvládnout praktickou část zkoušky i teoretickou část, a že tento uchazeč je vhodným kandidátem na registrovaného tanečního učitele irských tanců.

3. DATUM ZKOUŠEK

Zkoušky se často konají v Irsku a to v květnu, listopadu a prosinci. Bývají take organizovány v Británii, USA, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu v případě, že je dostatek uchazečů. O organizování zkoušek mimo Irsko rozhoduje tzv. Udáras Scrúdaithe (Examination Authority); tato instituce pak oznamuje i data a místa konání.

4. PŘIHLÁŠKY A POPLATKY

Přihlášky a poplatky za zkoušky musí být poslány do kanceláře An Comisíúnu. Přihláška musí být kompletně vyplněna a podepsána uchazečem poté, co si uchazeč pozorně přečetl pravidla.

Poplatky, zahrnující zálohu a výdaje, musí být zaplaceny šekem, bankovním převodem nebo cash opět An Comisíún le Ricní Galeacha. Platby mohou být provedeny v eurech, šterlincích nebo v US, kanadských, australských nebo novozélandských dolarech. Jméno kandidáta musí být napsáno na zadní části šeku nebo musí být platba jinak označená. Přihlášky mají být poslány půl roku před konáním zkoušek, ale jelikož je o zkoušky velký zájem, doporučuje se poslat přihlášku i dříve. (Přečtěte si extra oběžník pro více detailů ohledně zkoušek, datumů, míst konání, výši poplatků a místo, kam je třeba platby zaslat).

Je možné po předchozí domluvě zaplatit pouze 50% poplatku a 3 měsíce nebo jinou dobu, kterou určí asociace před konáním zkoušek, doplatit zbylou část poplatku.

5. VRÁCENÍ NEBO STAŽENÍ PŘIHLÁŠEK A VRÁCENÍ ČI PROPADNUTÍ POPLATKŮ

 1. V případě, že kandidát, který byl přijat pro zkoušky TCRG, svojí přihlášku stáhne 3 měsíce nebo dříve před konáním zkoušky, bude mu vráceno pouze 50% ze zaplaceného poplatku.
 2. Kandidát, který stáhne svojí přihlášku v době mezi 3 měsícem před konáním zkoušky a zkoušky samotné nebo kdo se ke zkoušce nedostaví, bude pokutován plnou výší svého poplatku – jinými slovy, celý poplatek zkoušky propadá.
 3. Nezúčastnění se zkoušek nebo pozdní poslání přihlášky může být důvodem k diskvalifikování kandidáta i z opakování zkoušek v době určené Examination Autority.
 4. Období uvedené v článku 1 a 2 tohoto odstavce budou určeny dnem, kdy An Comisíún, Examination Autority nebo organizátor zkoušek obdrží stažení přihlášky.

6. ČÁSTI ZKOUŠKY

 1. Zkouška se skládá z následujících šesti částí:
  1. praktický test ve step dancingu
  2. psaný ceilí test
  3. praktický test v učení ceilí tanců
  4. praktický test v učení step dancingu
  5. psaný hudební test
  6. Irština – volitelný pokud kandidát žije mimo Irsko
 2. Všechny požadované části musí být složeny v rámci jedné zkoušky (možnost výjimky je pouze v případě Irského jazyka v případě, že kandidát žije mimo Irsko)
 3. Požadavky v každé části jsou rozepsány ve článcích 11–16.

7. OPAKOVÁNÍ ZKOUŠEK

 1. V případě, že kandidát dosáhne méně než 50 % v jakékoli části zkoušky (vyjma Irštiny), všechny části musí být opakovány.
 2. Neúspěšný kandidát (dosaženo 50 % a více procent) v jakékoli části zkoušek na 1. pokus, může opakovat části na 2. i 3. pokus.
 3. Při 4. pokusu nebo jakýchkoli dalších pokusech, musí být zkouška opakována celá (vyjma Irštiny v případě, že kandidát prošel)
 4. Kandidát, který zkoušky nedokončil v průběhu 5ti let na první pokus, musí opakovat celé zkoušky. Jelikož jsou zkoušky TCRG v Austrálii a Novém Zélandu organizovány velmi zřídka, je možné opakování zkoušek domluvit osobně s An Comisíún.
 5. Před dalším opakováním zkoušky musí kandidát dodržet 6 měsíců pauzu. Těchto 6 měsíců by mělo poskytnout dost času k další pořádné přípravě.

8. PRAVIDLA

 1. Psané testy – Ceilí a hudba
  1. Kandidátům není umožněno užívat nebo mít na psacím stole papíry, knihy nebo počítače kromě odpovědních archů (které mohou být taktéž užity pro přípravné práce) a odpovědní archy pro Ceilí test, které se odevzdávají přímo do rukou zkoušejícího. Není dovoleno mít žádné poznámky apod. Taktéž není možné pořizovat kopie adpovědních archů.
  2. Během těchto částí jakákoli konverzace s ostatními kandidáty je zakázána.
  3. Poznámky a diagramy, nesprávné odpovědi nebo škrty jsou po zkoušce taktéž odevzdány zkoušejícímu nebo roztrhány v přítomnosti examinátora a poté vyhozeny.
  4. Není dovoleno opustit a znovu vstoupit do místnosti bez dovolení dohlížejícího personálu.
 2. Kandidáti mohou být okamžitě diskvalifikováni ze zkoušek z výše uvedených důvodů, a to s konečnou platností.
 3. Kandidáti absolvují zkoušky na vlastní nebezpečí. Pokud tanečníci trpí nějakou nemocí nebo omezením či jsou kandidátky těhotné, praktická zkouška, která vyžaduje fyzickou námahu, nemůže být z těchto důvodů vykonána.
  Pokud kandidát trpí nějakou nemocí nebo handicapem, nebo je kandidátka těhotná a přeje si pokračovat, musí to být uvedeno v přihlášce. Musí být vyplněn formulář, který je k tomu speciálně vytvořen. Musí zde být přesně uveden důvod potíží, handicapu nebo nemoci, musí zde být potvrzeno že kandidát i za těchto okolností je schopen zkoušku podstoupit. S těmito informacemi bude nakládáno jako s přísně tajnými a osobními. Finální rozhodnutí, zda je kandidát schopen podstoupit zkoušky či nikoli, přísluší samotným zkoušejícím.
  V případě, že tyto skutečnosti budou zatajeny, může být kandidát diskvalifikován i do budoucna a může být zbaven možnosti zkoušky kdykoli v budoucnu složit.
 4. K přihlášce je nutné přiložit fotografii pasového formátu, která musí být na druhé straně podepsána.

9. VÝSLEDKY

 1. Po vyhodnocení zkoušek ti kandidáti, kteří neuspěli, obdrží dopis, kde bude uvedeno z jakých důvodů zkoušku nezvládli a proč. Výsledky a hodnocení, které budou kandidátům zaslány, jsou jediným prostředkem jak sdělit výsledky zkoušek. Nikdo z členů komise nebo An Comisiúnu nepřipojují osobní komentáře k těmto hodnotícím listinám a nebude rozvíjena diskuze ohledně výsledků zkoušek.
 2. Rozhodnutí zkoušejících a zhodnocení testů, v případě, že je potvrzené Examination Autoriry, je konečné.

10. DODATKY

Výše poplatků za zkoušky se může v průběhu doby měnit, stejně tak i poplatky za části zkoušek při opakování některé z jejích částí. Tyto spolu s dalšími informacemi vztahujícími se k datům a místům konání, výhrady k sylabu nebo dalších dat, jsou publikovány v separátní brožuře. Kandidáti musí sami kontrolovat, zda pravidla a informace ohledně zkoušek jsou aktuální.

11. ČÁSTI ZKOUŠEK

A) Rince Aonair: Stepdancing (praktický test)

Kandidát musí být schopen předvést jakýkoli z následujících tanců:

 1. Reel, double Jig, Slip (Hop) Jig, Single Jig, Hornpipe
 2. Následující tradiční setové tance s tradiční hudbou, rytmem a rychlostí:
  Garden of Daisies, Job of Journeywork, St. Patrick's Day, The Blackbird
 3. 9 dalších setových tanců, které si kandidát sám vybere a které jsou uvedeny v přihlášce. 4 z těchto tanců musí být v jigovém rytmu, 4 v hornpipovém a poslední tanec může být buď jig nebo hornpipe dle uvážení kandidáta.

Kandidát musí mít pro každý setový tanec jiné kroky a jiné kombinace. Stejně tak nesmí používat stejné kroky z jiných sólových tanců ve svých setových tancích.

Kritéria se kterými se uchazeči setkají:

Známky: Prošel – 70 %; Prošel s vyznamenáním – 80 % nebo více

Poznámka: Prošel s vyznamenáním poskytne kandidátovi možnost (kredit), který ho zprostí nutnosti tančit praktickou část při skládání části zkoušky na ADCRG.


B) Rince Céilí: Céilí Dancing (psaný test)

Kandidáti musí znát velmi dobře všechny tance z “Knihy třiceti” – „Ar Rincí Firne“ (modrý obal – edice 2003).

Dotazník se skládá ze 16-ti otázek (12 x 5 bodů; 4 x 10 bodů). Celý test je v anglickém jazyce a také v irštině, pokud je to uvedeno v přihlášce uchazeče. Je možné odpovídat na otázky v obou jazycích.

Otázky jsou stavěny tak, aby pokryly většinu ze 30 tanců v knize. Otázky, které nejsou zcela zodpovězeny nebo nejsou celé správně, započítat i částečné známky. Zkouška trvá 2 hodiny.

Uchazečům je doporučeno zkoušet a trénovat s tzv. Praktickými balíčky”, které jsou možné si vyžádat u An Comisíún.

Známky: Prošel – 70 %

Ti uchazeči, kteří si přejí absolvovat psaný test v irském jazyce, musí tuto skutečnost nahlásit An Comisiúnu v přihlášce ke zkoušce.


C) Rince Céilí: Céilí Dancing (učitelský test)

Uchazeči musí předvést praktickou výuku částí různých Ceilí tanců uvedených v “Knize třiceti.” Zkoušející vyberou tanečníky i části tanců, které je třeba naučit.

Při přípravě na tuto část zkoušky je uchazečům doporučeno studovat knihu velmi podrobně a v detailech a snažit se získat tolik praktických zkušeností s výukou těchto tanců, jak jen to bude možné.

Jako část této sekce může být uchazeč požádán předvést, že je schopen zatancování základních kroků, které se v Ceilí tancích vyskytují.

Kritéria se kterými se uchazeči setkají:

Známky: Prošel – 70 %


D) Rince Aonair: Stepdancing (učitelský test)

Uchazeči musí předvést a naučit jakýkoli light a heavy krok z jakékoli zkoušejícími zvolené úrovně.

Reel, Slip (Hop) Jig, Single Jig,
DoubleJig, Hornpipe
Traditional Set-dance
Other Set-dances (from list of 9 submitted)

Uchazeči mohou být taktéž požádáni ukázat, jak se dokáží vypořádat se začátečníky nebo velmi malými dětmi, identifikovat a opravit správně chyby a učit základní pohyby jako jsou Rocks, Drums, Cross-keys apod.

Aby byli kadnidáti připraveni na tuto část zkoušky, je doporučeno, aby si předem vybrali jeden krok z každého tance, který pak budou učit. Měli by umět rozebrat kroky na menší části, po kterých se krok bude učit. Měli by si být taktéž jistí, že krok je ve správném rytmu a rychlosti.

Kritéria se kterými se uchazeči sekají:

Známky: 70 %


E) Triall Ceoil: Hudební test

 1. 19 setových tanců bude hráno a uchazeči je musí poznat, přiřadit název, timing, počet taktů na první a druhý krok. Tento test je známkován následovně:
  1. Název melodie – 2 body
  2. Timing – 1 bod
  3. Počet taktů na krok a Set - 2 body (pouze když obojí je správně)
  4. Tam kde se uchazeč splete při rozeznání jména melodie, není počítána žádná známka i kdyby sptrávně určil Tininy nebo počet taktů na krok a Set.
 2. 5 melodií – Reel, Slip (Hop) Jig, Single Jig, Double Jig and Hornpipe – tyto melodie jsou hrány a kandidát je nucen určit co to je za tanec. Za každou správnou odpověď je 1 bod.
 3. Odpovědní arch musí být odevzdán hned po skončení poslechu.

Kromě memorování jmen melodií je uchazečům doporučováno naučit se počítat počet taktů na krok a Set.

Známka: 70 %


F) Scrúdú Gaeilge (irsky psaný test)

 1. Tento test je určen pro kandidáty žijící nebo chtějící učit v Irsku.
 2. V tomto testu mají uchazeči:
  1. Ukázat znalosti termínl a frází spojených s tancem, včetně názvy tanců z “Knihy Třiceti.“
  2. Musí ukázat že jsou schopni jednoduché konverzace ohledně jich samých a každodenních aktivit.
  3. Podstoupit jednoduchý test čtení a porozumění psaného irského textu (s důrazem na taneční výrazy)
 3. Porozumění, plynulost a slovní zásoba kandidáta mohou být brány jako výhoda. Stejně tak i vzdělání a věk uchazeče.

Poznámka: Osoby, které se neúčastnily a nepodstoupily jazykovou část zkoušky a budou se chtít v budoucnnu přestěhovat do Irska, kde pak budou učit irské tance, mohou být vyzvány, aby tuto část zkoušky složily dodatečně v průběhu dvou let od přestěhování.

Známka: 50 %


G) Matematický test

H) Hodnocení fiktivní malé soutěžePříručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS