Luas Dancing SchoolŠkolní řád

1) Organizace školy

 1. Luas Dancing School je zapsaný spolek jejímž hlavní činností je šíření irské kultury a cloggingu mezi lidmi, podpora vzdělávání a seznamování s tanečními styly jiných národů.
 2. Luas Dancing School organizuje pravidelnou výuku irských tanců a cloggingu, občasné víkendové taneční semináře a kulturní akce pro veřejnost.
 3. Odpovědná osoba za chod školy je Alice Vařechová a odborný garant výuky je Tereza Bachová, TCRG.
 4. Ekonomicky je škola vedena ve spolkovém rejstříku. IČO: 06787487

2) Organizace výuky

 1. Pravidelná výuka se řídí rozvrhem, který určuje místo a čas výuky. Tento rozvrh je vždy k dispozici na webových stránkách www.luasdance.cz.
 2. Pravidelná výuka je rozdělena na zimní a letní semestr (pololetí) od září do ledna, resp. od února do června; respektuje státní svátky a omezení určená vnitřními předpisy jednotlivých tanečních sálů.
 3. Každá lekce pravidelné výuky trvá 90 minut, není-li uvedeno jinak.
 4. Pravidelná výuka je realizována v pronajatých tanečních sálech v Praze a v Liberci/Jablonci nad Nisou a jednou měsíčně v Brně.
 5. Lektor na začátku každé pravidelné lekce zapisuje docházku. Každý ze studentů si pak může svou docházku zobrazit na webových stránkách www.luasdance.cz po přihlášení ve svém účtu. 
 6. Na všech lekcích a seminářích je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy, pokud lektor neudělí výjimku. Porušení tohoto zákazu může vést k vyloučení z lekce (semináře) bez náhrady.
 7. Lektor má právo z lekce nebo semináře vykázat studenta, který svým nevhodným chováním obtěžuje své okolí, nebo je pod vlivem alkoholu či omamných látek.
 8. Za odložené věci v šatně, odpovídá každý účastník lekce sám. Doporučujeme si proto brát veškeré cenné věci (mobilní telefony, notebooky, peníze, doklady, šperky, apod.) pro jistotu sebou do tanečního sálu. Luas Dancing School nenese odpovědnost za případnou ztrátu věcí z šatny.
 9. Lektor má právo ze závažných důvodů lekci nebo seminář odvolat nebo krátkodobě za sebe zajistit adekvátní náhradu.
 10. O odvolání lekce lektorem jsou studenti informováni minimálně 24 hodin před začátkem lekce prostřednictvím Intranetu školy, ve výjimečných případech i telefonicky nebo prostřednictvím SMS.
 11. Pokud je lekce odvolána v den jejího konání, jsou studenti o této skutečnosti informováni vždy telefonicky nebo prostřednictvím SMS.
 12. O odvolání tanečního semináře jsou účastníci informováni prostřednictvím webových stránek školy.
 13. V případě odvolané lekce je po domluvě se studenty realizována náhradní lekce v jiném volném termínu.
 14. Výuka je organizována za úplatu.

3) Přihlášky do spolku

 1. Uchazeči o členství ve spolku mají automaticky nárok jen na taneční členství. (viz stanovy spolku)
 2. Přihlášení členové spolku se mohou účastnit taneční výuky a seminářů podle jejich volby. 
 3. Přihlásit se na výuku nebo taneční seminář je možné pouze elektronicky vyplněním přihlášky na webových stránkách www.luasdance.cz.
 4. Členové spolku podávají každé pololetí novou přihlášku v dostatečném předstihu před začátkem daného pololetí.
 5. Na pravidelné lekce je možné se dodatečně přihlásit i po začátku lekcí v daném pololetí.
 6. Uchazeč vyplňuje veškeré údaje v přihlášce pravdivě.
 7. Každý uchazeč se musí před prvním vyplněním přihlášky na webových stránkách www.luasdance.cz zaregistrovat a vytvořit si tak svůj uživatelský účet, pomocí kterého může následně provést přihlášení na vybranou lekci nebo taneční seminář.
 8. Úspěšné přihlášení na lekci nebo taneční seminář si každý účastník může ověřit sám po přihlášení ve svém účtu (stránka „Můj účet“). Zde může provést i případné storno své přihlášky (podle storno podmínek definovaných dále).
 9. Pokud se uchazeč hlásí již jako náhradník (kvůli naplnění kapacity tanečního sálu), bude před začátkem vybrané lekce nebo semináře vyrozuměn, zdali je jeho přihláška akceptována.
 10. Odesláním přihlášky uchazeč potvrzuje, že se seznámil s tímto školním řádem a bude se jím řídit. Zároveň potvrzuje, že je fyzicky způsobilý věnovat se irským tancům nebo cloggingu a veškerá zdravotní rizika z toho plynoucí bere na svou odpovědnost.
 11. Odesláním přihlášky v případě nezletilého, potvrzuje jeho zákonný zástupce, že se seznámil s tímto školním řádem a bude se jím řídit. Zároveň potvrzuje, že je syn/dcera fyzicky způsobilý/á věnovat se irským tancům nebo cloggingu a veškerá zdravotní rizika z toho plynoucí bere na svou odpovědnost.
 12. Pokud je uchazeči v den podání přihlášky méně než 18 let, je povinen na první lekci přinést písemné potvrzení zákonného zástupce (rodiče), že souhlasí s účastí uchazeče na pravidelných lekcích Luas Dancing School, uvést zde případná zdravotní omezení nebo rizika a že byl seznámen se školním řádem a bude se jím řídit.
 13. V případě přihlášení do tanečního souboru LUAS, platí řád školy a interní dohody dané organizací.
 14. Odesláním přihlášky uchazeč rovněž uděluje výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů provozovateli taneční školy Luas Dancing School k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to elektronicky písemnou formou na e-mailovou adresu info@luasdance.cz.
 15. Potvrzení zákonného zástupce je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.luasdance.cz po přihlášení do uživatelského účtu na stránce „Můj účet“ vždy u konkrétní přihlášky, které se potvrzení týká. 
 16. Lektor má právo bez udání důvodu přihlášku uchazeče odmítnout.

4) Platební podmínky

 1. Cena za pravidelné lekce a taneční semináře je zveřejněna na webových stránkách www.luasdance.cz.
 2. Cena za pravidelné lekce se nemění ani v případě, kdy uchazeč nemůže absolvovat plný počet lekcí, např. z důvodu opožděného přihlášení se na lekce.
 3. Platba za pravidelné lekce probíhá na začátku každého pololetí vždy na celé pololetí, a to buď bankovním převodem. Platbu není možné rozdělit na splátky.
 4. Uchazeč obdrží potřebné platební instrukce po odeslání své přihlášky a rovněž je pak nalezne i ve svém účtu na stránce „Můj účet“ u příslušné přihlášky.
 5. Při zadávání platby je nezbytné dodržet správný variabilní symbol (je automaticky vygenerovaný systémem po úspěšném přihlášení na lekci), jinak nebude platba přijata.
 6. V případě platby bankovním převodem je splatnost 14 kalendářních dní ode dne odeslání přihlášky. (V případě platby za taneční seminář je nutné platbu zaslat tak, aby byla připsána na účet Luas Dancing School nejpozději den před začátkem semináře.) Potvrzení došlé platby je možné získat rovněž v uživatelském účtu na stránce „Můj účet“ u příslušné přihlášky. Toto potvrzení je vkládáno do systému ručně na základě kontroly bankovního účtu cca 1× týdně. Po připsání celé částky na účet Luas Dancing School bude e-mailem následně zaslán řádný daňový doklad (faktura v PDF s textem: "Neplaťe, faktura již byla uhrazena").
 7. Pokud nebude při platbě bankovním převodem celá částka za pravidelnou výuku připsána na účtě Luas Dancing School do 17 kalendářních dní od odeslání přihlášky, bude přihláška stornována.

5) Storno podmínky (odhlášení z lekcí)

 1. Student se může z pravidelných lekcí odhlásit ještě před jejich začátkem (resp. před začátkem daného pololetí) jednoduše prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránce „Můj účet“. V případě nezletilého studenta je tento krok konzultován s jeho zákonným zástupcem (rodičem).
 2. Pokud se chce student odhlásit z pravidelných lekcí v průběhu daného pololetí (resp. poté co lekce oficiálně začaly), učiní tak pouze u lektora (osobně, telefonicky nebo e-mailem). V případě nezletilého studenta je tento krok konzultován s jeho zákonným zástupcem (rodičem).
 3. Za den odhlášení studenta z lekce se považuje den, kdy o svém úmyslu informoval lektora (osobně, telefonicky nebo e-mailem).
 4. Pokud se student chce z lekce, na kterou je přihlášen, odhlásit a za lekce již zaplatil; zároveň ještě neproběhla čtvrtá lekce od začátku daného pololetí a nebyla mu účast na lekcích zakázána z důvodu závažného porušení školního řádu nebo slušného chování; bude mu vrácena zaplacená částka dle následujících pravidel:
  1. Vrácení 100 % ze zaplacené částky je možné buď před začátkem konání první lekce v daném pololetí, nebo po jejím skončení. V případě, že student platil v hotovosti, bude mu částka vrácena ihned. Při platbě bankovním převodem je 100 % zaplacené částky zasláno zpět na účet plátce do 1 týdne.
  2. Vrácení 75 % ze zaplacené částky je možné jen po skončení druhé lekce v daném pololetí. V případě, že student platil v hotovosti, bude mu částka vrácena ihned. Při platbě bankovním převodem je 75 % zaplacené částky zasláno zpět na účet plátce do 1 týdne.
  3. Vrácení 50 % ze zaplacené částky je možné jen po skončení třetí lekce v daném pololetí. V případě, že student platil v hotovosti, bude mu částka vrácena ihned. Při platbě bankovním převodem je 50 % zaplacené částky zasláno zpět na účet plátce do 1 týdne.
  4. Ode dne, kdy proběhne čtvrtá lekce v daném pololetí a dále, nemá student možnost získat zaplacenou částku zpět.
  5. V případě hrubého porušení školního řádu nebo slušného chování (např. urážkou lektora, účastí na lekci pod vlivem omamných látek, alkoholu, apod.) nemá student nárok na vrácení zaplacené částky za lekce a jeho přihláška bude neprodleně stornována bez nároku na vrácení peněz za výku.
 5. Pokud se student přihlásil na taneční seminář, který neproběhl, bude mu vráceno 100 % ze zaplacené částky.

6) Interní webové stránky (Intranet)

 1. Intranet Luas Dancing School je přístupný po přihlášení na webových stránkách www.luasdance.cz přihlašovacími údaji, které si uchazeč vytvořil při registraci.
 2. Do Intranetu získají přístup všichni studenti dle následujících pravidel:
  1. Pokud student uhradil pravidelnou lekci bankovním převodem, bude mu aktivován přístup do Intranetu 1 týden před začátkem první lekce.
  2. Pokud bude student hradit pravidelnou lekci v hotovosti, bude mu aktivován přístup do Intranetu ručně po zaplacení lekcí na dané pololetí.
  3. Pokud se student přihlásil pouze na taneční seminář, nemá na přístup do Intranetu nárok.
 3. V případě, že student lekce již absolvoval a na další se nepřihlásí, bude mu 31. kalendářní den po skončení lekce přístup do Intranetu automaticky deaktivován.
 4. Pokud se student z lekcí odhlásí nebo mu byla účast na lekcích zakázána z důvodu závažného porušení školního řádu, bude mu přístup do Intranetu deaktivován okamžitě.
 5. Každý student odpovídá za bezpečné užívání Intranetu tím, že nebude poskytovat své přihlašovací údaje třetí osobě, pravidelně si bude měnit své heslo, po skončení práce s Intranetem se odhlásí kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ na stránce vpravo nahoře.
 6. Data získaná v Intranetu se nesmí dále kopírovat, rozmnožovat a poskytovat třetím osobám.
 7. Do diskusního fóra je povoleno vkládat pouze témata spojená s tancem, školou či organizací školních akcí nebo tanečních soutěží a festivalů; jakýkoli urážlivý, neuctivý nebo jinak nevhodný obsah diskuse bude vymazán.

7) Pravidla pro účastníky všech lekcí

 1. Chodím na tréninky včas a pravidelně.
 2. Pokud něčemu nerozumím, ptám se především lektora.
 3. Pokud není přestávka, nesedím a nediskutuji s ostatními, ale opakuji si uložené cviky nebo kombinace, které mi dělají potíže – vše urychluje chod hodiny a násobí množství naučené látky.
 4. Všechny lekce jsou "nekuřácké".
 5. Kroky a krokové kombinace, které se vyučují na lekcích Luas Dancing School není povoleno využívat k vlastním vystoupením (pokud jsem členem dalšího tanečního souboru) a vydávat tento materiál za vlastní. Lektor je oprávněn udělit případnou vyjímku.

8) Rozšířená pravidla pro účastníky lekcí irských tanců v levelech Begginers, Primary, Intermediate a Open

 1. Pokud nemohu přijít na zkoušku nebo trénink, včas se omluvím lektorovi následujícím způsobem:
  1. Do půlnoci dne předcházejícího zkoušce nebo tréninku se omlouvám pouze prostřednictvím omluvenkového formuláře na Intranetu v sekci docházka.
  2. V den konání zkoušky nebo tréninku se omlouvám do 12:00 prostřednictvím SMS přímo lektorovi.
 2. Pět neomluvených absencí znamená, že mohu být z lekce vyloučen bez náhrady.
 3. Zmeškanou látku si na vlastní zodpovědnost doučím od jiného studenta (není povinností lektora zdržovat ostatní studenty opakováním látky, kterou již znají).
 4. Účast na soutěži musí vždy povolit lektor.
 5. Komunikace mezi studenty a lektorem týkající se lekcí Luas Dancing School je považována za důvěrnou.

9) Pravidla pro účastníky soutěží či vystoupení

 1. Na určený sraz chodím včas.
 2. Pokud jedu na sraz pozdě, dám vědět lektorovi, že mám zpoždění.
 3. Nosím si s sebou všechny potřebné věci a zodpovídám za ně sám, nikdo je za mě nebude hlídat ani se o ně starat.
 4. Jsem v šatně minimálně 45 minut před začátkem vystoupení nebo prvního soutěžního tance (je potřeba se řádně obléci, připravit a rozcvičit!).
 5. K hostům i organizátorům se chovám slušně.
 6. Před vystoupením či soutěží nekonzumuji alkohol.
 7. Na všechny akce chodím „civilně“ slušně oblečen a upraven (nereprezentuji pouze sebe, ale i školu a ostatní studenty).
 8. Pokud si nejsem jistý/jistá vhodností oděvu (společenského), poradím se s lektorem.
 9. Komunikace mezi lektorem a žákem (popř. zákonným zástupcem v případě nezletilých tanečníků) je považována za důvěrnou.
 10. Na soutěžích v irských tancích je z rozhodnutí taneční asociace An Comisíún le Rincí Galeacha zakázáno v průběhu tance fotit či pořizovat záznam z vystoupení na video. Focení a natáčení je povoleno v kategoriích Begginers, Primary a v průběhu předávání cen a trofejí. Naopak focení je i nadále zakázáno v průběhu kategorií Intermediate, Open a Championship. Prosíme všechny, aby toto pravidlo respektovali.
 11. Oblečení na soutěž v irských tancích vždy konzultujte se svým lektorem (poskytne vám aktuální informace ohledně pravidel k oblékání na soutěže vypsané An Comísiún le Rincí Galeacha, které bývají každý kalendářní rok upravovány). Výslovně se toto pravidlo týká tanečníků, kteří se účastní soutěže poprvé.
 12. Oblečení a kostýmy na vystoupení ať už veřejná nebo školní vždy určuje lektor dané lekce za kterou je zodpovědný.
 13. Oblečení a kostýmy na vystoupení ať už veřejná nebo školní, většinou hradí škola (pokud není domluveno jinak) a jsou tímto majetkem školy. Není tak možné kostýmy vlastnit.
 14. Sólové šaty na soutěže (neboli „krovky“) jsou oficiálně povoleny An Comisiún le Rincí Galeacha až od levelu Intermediate. Je důležité toto pravidlo respektovat dokud nebude mít tanečník více jak dva tance soutěžních tanců v levelu Intermediate.
 15. Obuv na soutěž i vystoupení je nutné konzultovat s lektorem v případě, že tanečník nemá standartní soutěžní a taneční obuv (u děvčat tzv. "ghilies" nebo "soft shoes" a u chlapců "reel shoes" s podpatkem).
 16. Od března roku 2015 platí pravidlo ohledně černých punčocháčů pro tanečnice v kategorii O18 a výše. Všechny tanečnice v této věkové kategorii v tanečních levelech Begginers až Intermediate musí nosit ke svému kostýmu černé punčocháče. Jedná se o pravidlo vydané CLRG 30.3.2015 a platné od tohoto data.

10) Práva studentů

 1. Student má právo na pravidelnou a cílevědomou výuku vedenou lektorem.
 2. Student má právo na poradenskou pomoc lektora a školy týkající se dané taneční oblasti.
 3. Student má právo účinkovat na interních i veřejných akcích školy a navštěvovat akce školou organizované.
 4. Student, který uhradí lekci, na kterou se přihlásil, má právo na přístup do Intranetu školy podle článku 6 školního řádu.
 5. Každý student má právo se z lekcí, na které je přihlášen, odhlásit.

11) Povinnosti studentů

 1. Řídit se tímto školním řádem.
 2. Respektovat vnitřní předpisy a požadavky tanečních sálů, ve kterých je výuka realizována.
 3. Zaplatit řádně a včas za přihlášené lekce.

12) Závěrečná ustanovení

 1. Členové Luas Dancing School poskytují bezúplatně souhlas s užitím fotografií a audiovizuálních záznamů pořízených v průběhu konání lekcí, vystoupení nebo tanečních seminářů k propagačním účelům Luas Dancing School.
 2. Tento školní řád je trvale k dispozici na webových stránkách Luas Dancing School na adrese www.luasdance.cz/skolni-rad.
 3. Tento školní řád vstupuje v platnost 1. 2. 2018.

Tereza Bachová, Alice Vařechová
Luas Dancing School
www.luasdance.cz


Příručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS